ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา