กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางแดนุง คอแล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวฮาสนีย์ บารมีประเสริฐกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิลาวัณย์ ล่าดี้
ครูผู้ช่วย

นางสาวนุสรา ยะมา
ครูด้านวิชาการ (แผนวิทย์-กีฬา)