กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางยุพดี นาคนวล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายมูฮำมัดซาร์ เซดามิซา
ครู คศ.2

นายวัชรเดช ศีลบุตร
ครู คศ.2

นางสาวซาบารียะห์ ลายี
ครู คศ.1

นางสาวรอซีด๊ะ สามะยีแซ
ครู คศ.1

นางสาวฟาดีละ ระเซาะ
พนักงานราชการ