กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวอารีย์ อินสุวรรโณ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นาฮารี มอมอสะเตง
พนักงานราชการ