กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวอารีย์ อินสุวรรโณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาววรรษิดา ยอดมณี
ครูผู้ช่วย

นาฮารี มอมอสะเตง
พนักงานราชการ