กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอาปีซะ อุเซ็งดานุง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวจุฑามาศ นวลนิล
พนักงานราชการ