กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสายบัว นิโรธ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสุธิดา อินทรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวนูรมีลาฮ์ อีแต
ครู

นางสาวอามีเนาะ กาซอ
ครู

นางสาวซากีน๊ะ มูเลง
ครูผู้ช่วย

นายอาดะนัน หะโมะ
พนักงานราชการ

อาดุลเลาะ หะยีดือราแม
พนักงานราชการ