กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุธิดา อินทรัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสายบัว นิโรธ
ครูผู้ช่วย

นายอาดะนัน หะโมะ
พนักงานราชการ