กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายนพนรินทร์ แก้วทา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเครือวัลล์ ไมสัน
ครู คศ.2

นางสาวดารีเย๊าะ อาบ๊ะ
ครู คศ.1

นางสาวนาซีลา อาบู
ครูด้านวิชาการ (แผนวิทย์-กีฬา)

นายมะรูดี สาเม๊าะ
ครูด้านวิชาการ (แผนวิทย์-กีฬา)